Υλικό Εργαστηρίου Data Journalism

Για την καλύτερη και πιο εύρυθμη ροή του Εργαστηρίου Data Journalism, ο  εισηγητής του εργαστηρίου Nicolas Kayser-Bril απέστειλε το κάτωθι υλικό.

Καθώς τα εργαστήρια θα είναι διαδραστικά, θα ενθαρρύνεται δηλαδή ο διάλογος και οι μελέτες περίπτωσης, είναι απαραίτητη η μελέτη του υλικού πριν το εργαστήριο.

 

 

Datajournalism – What it is, what you could do and how to get started

Data-driven journalism is a set of techniques used by journalists and newsrooms across the world. It helped measure problems in new ways and bring issues into light. It helped analyze data dumps and huge leaks. It lets journalists keep government in check. This workshop will analyze a few examples in depth, list the techniques and skills needed to do datajournalism and discuss how projects could get started in Greece.

 

Reading list (they’re all short pieces):

Crawford (2013) The hidden biases in Big Data https://hbr.org/2013/04/the-hidden-biases-in-big-data

Constantaras (2016) Why data journalism tries, and fails, to go global http://sunlightfoundation.com/blog/2016/02/10/opengov-voices-why-data-journalism-tries-and-fails-to-go-global/

Holovaty (2006) A fundamental way newspaper sites need to change http://www.holovaty.com/writing/fundamental-change/

Kayser-Bril (2015) Datajournalism http://blog.nkb.fr/datajournalism

Kayser-Bril (2016) “Free you data” is over, now we need data to be free http://blog.nkb.fr/data-free